Cennik dla Spółek


Opłaty w Taxanto oparte są na systemie abonamentowym.

Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów (za każdy dokument ponad wyznaczony limit pobierana jest dodatkowa opłata):

Ceny zaczynają się od 80 zł netto za miesiąc.


Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:


do 5 dokumentów / 250 zł netto
do 10 dokumentów / 400 zł netto
do 20 dokumentów / 600 zł netto
do 30 dokumentów / 750 zł netto
do 40 dokumentów / 900 zł netto
do 50 dokumentów / 1050 zł netto
do 60 dokumentów / 1200 zł netto
do 70 dokumentów / 1300 zł netto
do 80 dokumentów / 1400 zł netto
do 90 dokumentów / 1500 zł netto
do 100 dokumentów / 1600 zł netto
do 200 dokumentów / 2600 zł netto

• prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
• obsługa online lub stacjonarna,
• sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
• rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów, rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K
• rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
• sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat,
• doradztwo.

 

KADRY I PŁACE

Obsługa kadrowo płacowa: przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, sporządzanie list plac, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym, wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, sporządzanie deklaracji rocznych wraz z wysyłką elektroniczną.

• Osoba zatrudniona na umowę o pracę 50 PLN za osobę/opłata miesięczna.
• Osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną 40 PLN za osobę/opłata miesięczna.